Uslovi kupovine, politika privatnosti i obavestenje i saglasnost za obradu podataka

Uslovi kupovine, politika privatnosti i obavestenje i saglasnost za obradu podataka

 

 

OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

KartLand Ada Huja doo Beograd, ul. Put za Ada Huju bb, MB 21536512, PIB 111765641, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, (u daljem tekstu „Društvo„) želelo bi da, obrađuje određene podatke o ličnosti.

U tom cilju Vam dostavljamo sledeće obaveštenje u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti (dalje označeni i samo kao „Podaci„) u skladu sa članom 23., 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012, 87/2018) („Zakon„):

Društvo kao Rukovalac Vaših ličnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade ličnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korišćenje istih u papirnatom ili elektronskom obliku.

Na email: office@kartland.rs  možete se obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ili na adresu koja je data u zaglavlju ovog obaveštenja.
Društvo se obavezuje da podatke koje prikupi od Vas obrađuje na način koji obezbeđuje zaštitu, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Lice koje daje podatke o ličnosti u svakom momentu može da traži i ostvari sledeća prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:
• Lice na koje se odnose podaci ima:

 • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 Zakona);
 • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 Zakona);
 • pravo da zatraži brisanje podataka  (član 30 Zakona);
 • pravo na ograničenje obrade (član 31 Zakona);
 •  pravo na prenosivost podataka (član 36 Zakona)
 • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 Zakona);
 • pravo da  bude  obavešten  o  povredi  podataka  o  ličnosti,  ako  ta  povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 Zakona);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs (član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz Zakona(član 84 Zakona);
 •  druga prava garantovana važećim Zako

 

PRAVO PRISTUPA PODACIMA
Lice na koga se odnose lični podaci ima pravo da dobije potvrdu da li se lični podaci u vezi sa njim obrađuju i ako je to slučaj, ima pravo pristupa ličnim podacima i dodatnim informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka, gde pripadaju:
• svrhe obrade;
• vrsta ličnih podataka;
• o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
• pravo da se od Rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade ličnih podataka u vezi sa licem na koje se odnose lični podaci, ili pravo na prigovor na takvu obradu;
• pravo na ulaganje pritužbe Povereniku;
• kada lični podaci nisu dati od strane lica, pravo da dobije sve raspoložive informacije o njihovom izvoru;
• automatsko odlučivanje, uključujući oblikovanje profila i značajne informacije o razlozima za to, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za lice;

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva pristup ličnim podacima koji se odnose na njega a koje Društvo obrađuje. Po prijemu zahteva za pristup podacima o ličnosti Društvo će licu koje je podnelo zahtev za pristup podacima o ličnosti poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Društvo ima obavezu da licu koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima omogući pristup, odnosno da mu stavi na uvid podatke iz prethodnog stava u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za pristup ličnim podacima. Društvo će lice koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za pristup podacima.

PRAVO NA ISPRAVKU
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da Društva, da Društvo ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega. Lice na koje se odnose podaci ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke.
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Društvo da Društvo ispravi lične podatke u vezi sa njim. Po prijemu zahteva za ispravku podataka o ličnosti Društvo će licu koje je podnelo zahtev za ispravku podataka o ličnosti poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Društvo ima obavezu da lične podatke lica koje je podnelo zahtev za ispravku ličnih podataka ispravi najkasnije u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za ispravku. Društvo će lice koje je podnelo zahtev za ispravku ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za ispravku.

PRAVO NA BRISANJE PODATAKA (,,PRAVO NA ZABORAV’’)
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Društva izbriše lične podatke u vezi sa njim, u slučaju:
• kada lični podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
• kada Lice ukine saglasnost koja je osnov za obradu podataka, pa za obradu ne postoji nijedan drugi pravni osnov;
• kada Lice prigovara obradi na osnovu legitimnog interesa Rukovaoca, pa za obradu ne postoji nijedan dominantan legitiman razlog;
• kada Lice prigovara obradi za potrebe direktnog marketinga;

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Društva da Društvo izbriše lične podatke u vezi sa njim. Po prijemu zahteva za brisanje podataka o ličnosti Društvo će licu koje je podnelo zahtev za brisanje podataka o ličnosti poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Društvo ima obavezu da lične podatke lica koje je podnelo zahtev za brisanje ličnih podataka obriše najkasnije u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za brisanje. Društvo će licu koje je podnelo zahtev za brisanje ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za brisanje.

PRAVO NA OGRANIČENU OBRADU
Lice na koje se odnose podaci ima pravo da zahteva da Društvo ograniči obradu, ukoliko:
• Lice osporava tačnost podataka, i to za period koji omogućava Društvu da proveri tačnost ličnih podataka;
• je obrada nezakonita i Lice se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe;
• Društvo više nema potrebe za obradom ličnih podataka, nego su potrebni Licu na koje se odnose lični podaci za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva;
• je Lice podnelo prigovor u vezi sa obradom, i to dok se ne proveri da li legitimni razlozi Društva prevazilaze razloge Lica na koje se odnose lični podaci

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Društva da Društvo ograniči obradu ličnih podatke u vezi sa njim. Po prijemu zahteva za ograničenje obrade podataka o ličnosti Društvo će licu koje je podnelo zahtev za ograničenje obrade podataka o ličnosti poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Društvo ima obavezu da lične podatke lica koje je podnelo zahtev za ograničenje obrade ličnih podataka, ukoliko se nakon analize pokaže da je zahtev osnovan, ograniči obradu najkasnije u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za ograničenje obrade podataka o ličnosti. Društvo će lice koje je podnelo zahtev za ograničenje obrade ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva za ograničenje obrade.

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da dobije lične podatke koji se odnose na njega, a koji su bili u vlasništvu Društva, u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu, a da ga Društvo, kome su lični podaci bili obezbeđeni, pri tome ne sprečava, ako:
• se obrada zasniva na saglasnosti Lica ili ugovora i
• se obrada vrši automatskim sredstvima.

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva od Društva da mu Društvo omogući prenos ličnih podataka u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu. Po prijemu zahteva Društvo će licu koje je podnelo zahtev poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku Društvo ima obavezu da izvrši zahtev, ukoliko se nakon analize pokaže da je zahtev osnovan, te u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva dostavi licu koje je podnelo zatev omogući prenos ličnih podataka u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu. Društvo će lice koje je podnelo zahtev za ograničenje obrade ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema zahteva.

PRAVO NA PRIGOVOR
Lice na koje se odnose lični podaci, ima pravo na prigovor na obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako se takva obrada zasniva na legitimnim interesima Društva ili trećeg lica. Društvo je dužno da prestane da obrađuje lične podatke osim ako ne dokaže neophodne razloge za takvu obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se lični podaci odnose, ili za ostvarivanje, izvršenje ili odbranu zakonskih zahteva. Kada se lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, Lice ima pravo u bilo koje vreme da uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega u svrhu takvog marketinga, uključujući i profilisanje, u onoj meri u kojoj se ta obrada odnosi na takav direktni marketing. Ukoliko se direktni marketing zasniva na saglasnosti, pravo na prigovor može se izvršiti ukidanjem date lične saglasnosti.
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo na prigovor vezano za način na koji Rukovaoc obrađuje njegove lične podatke. Po prijemu prigovora na način obrade podataka o ličnosti Rukovaoc će licu koje je podnelo prigovor poslati obaveštenje o prijemu zahteva u najkraćem roku. Društvo ima obavezu da prestane da vrši obradu ličnih podataka lica koje je podnelo prigovorna obradu ličnih podataka, ukoliko se nakon analize pokaže da je zahtev osnovan, te prestane sa obradom najkasnije u roku od 30 dana od datuma prijema prigovora. Društvo će lice koje je podnelo prigovor na obradu ličnih podataka obavestiti o realizaciji zahteva, u roku od 30 dana od datuma prijema prigovora

Koje informacije prikupljamo i svrha obrade podataka
Kada napravite porudžbinu na KartLand Shop online ili kontaktirate Društvo putem mail-a ili pozovete telefonom Društvo ili podnosite reklamaciju na kupljeni artikal, ili želite da odustanete od poručenog artikla, ili plaćate platnom bankovnom karticom ili Vam vraćamo novac na tekući račun ili poštanskom uputnicom, usled zamene artikla ili odustanka od kupovine artikla, Društvo će od Vas tražiti podatke kao što su (koje informacije od dole navedenih će od Vas biti tražene zavisi da li samo pristupate KartLand Shop-u ili i nas kontaktirate putem mail-a ili nas pozivate telefonom ili ili podnosite reklamaciju na kupljeni artikal ili menjate ili vraćate kupljeni artikal) :
1.Ime i prezime
2.E-mail adresa
3.Broj telefona
4.Adresa stanovanja i Grad
5.Datum rođenja
6.Pol

Kako koristimo Vaše podatke
Svi podaci koje ostavite na KartLand Shop-u su skladišteni i obrađuju se u skladu sa zakonskom regulativom.
Sakupljeni podaci mogu biti upotrebljeni za:
1. Proveru i isporuku porudžbine;
2. Pružanje podrške kupcu;
4. Vođenje istorija kupovine;
5. Slanje informativnih i promotivnih materijala.
6. Obradu zahteva za reklamaciju kupljenog artikla
7. Obrada zahteva za zamenu poručenog artikla

Sigurnost podataka
Društvo sprovodi sve neophodne mere zaštite (organizacione, tehničke i personalne), uključujući tu, ali se ne ograničavajući na sledeće:

 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde se podaci o ličnosti pohranjuju;
 • kontrolu prenosa podataka;
 • kontrolu unosa podataka;
 • mere informacione bezbednosti.


PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu, na deo njene teritorije, ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država, deo njene teritorije ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili ta međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
U skladu sa članom 64. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, smatra se da je primereni nivo zaštite objašnjen prethodno obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite..

Pojedini obrađivači mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU/Evropskog ekonomskog prostora. Iznošenje podataka u zemlje EU/Evropskog ekonomskog prostora se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.Svi obrađivači zaključuju posebne ugovore kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze

Ko može sem Društva da pristupi Vašim podacima koje ostavljate
Pored ovlašcenih zaposlenih u Društvu vaše podatke možemo proslediti kurirskoj službi u slučaju porudžbine artikala, kako bi bili u mogućnosti da Vam isporučimo robu ili banci, ako se transakcija odvija preko bankovne platne kartice novac, usled zamene kupljenog artikla vraćamo poštanskom uputnicom. Dodatno, odredjene Vaše informacije mogu biti prosledjene ovlašćenom državnom organu na njihov eksplicitni zahtev.

Rok  čuvanja  Vaših  podataka

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati do momenta opoziva pristanka i/ili dok postoji zakonska potreba i/ili dok postoji potreba za obaveštavanja o ponudama, pošiljci, proizvodima I uslugama Društva.

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti kontakt podaci Lica za zaštitu podataka su:

KartLand Ada Huja

Put za Ada Huju bb 11000 Beograd

E-mail: office@kartland.rs

Pisani  zahtev  u  vezi  sa  obradom  Vaših  podataka  o  ličnosti  na  propisanom obrascu je dostupan na našem sajtu.

KartLand Shop online prodavnica

 

USLOVI KORIŠĆENJA

KartLand Shop online prodavnica na sajtu www.kartlandshop.rs je u vlasništvu privrednog društva KartLand Ada Huja doo Beograd, ul. Put za Ada Huju bb, Beograd  i predstavlja online servis za poručivanje i dostavu robe. Ovim   uslovima   korišćenja   (u   daljem   tekstu:   „Uslovi   korišćenja“)   reguliše   se pravni/ugovorni odnos između privrednog društva:

 

 • Poslovno ime: „ KartLand Ada Huja doo Beograd “;
 • Sedište: Put za Ada Huju bb, Beograd;
 • Matični broj: 21536512
 • Adresa za prijem elektronske pošte: prodaja@kartland.rs

koje   je   vlasnik   i   pod   čijom   kontrolom   je   internet   prodavnica   pod   nazivom KartLand Shop online prodavnica (u daljem tekstu: „ KartLand Shop“) I korisnika – fizičkog lica koje koristi Usluge KartLand Shop-a.  Propisani su uslovi i pravila korišćenja naše Internet prodavnice, prava i obaveze korisnika prema Internet prodavnici i uslugama koje KartLand Shop pruža, a na koje korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

 

 1. UVODNE ODREDBE

1.1. Kako bi Korisnici mogli da pristupe KartLand Shop-u i upoznaju se sa njegovim sadržajem i načinom funkcionisanja, poželjno je da pročitaju ove Uslove korišćenja i Zaštitu privatnosti, dok je za korišćenje Usluge, odnosno kupovinu Vaučera/Proizvoda   neophodno   da   prihvate   ova   dva   dokumenta   čime potvrđuju da su saglasni  sa  svim  pravilima  i  uslovima  korišćenja  KartLand Shop-a, koji su regulisani ovim dokumentima.

1.2. KartLand Shop može  promeniti  Uslove  korišćenja  kada  za  to  postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja, kao i u ostalim slučajevima uz isticanje izmena na veb-sajtu KartLand Shop-a.

1.3. Uslugu   KartLand Shop-a može   da   koristi   punoletno   lice   koje   ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i koje je sposobno da izvrši slanje Ponude i preuzme obeveze koje iz te radnje nastaju (naročito obaveze vezane za plaćanje Cene za ugovorenu Uslugu).

1.4. Prihvatom ovih Uslova korišćenja Korisnici usluge potvrđuju da ispunjavaju uslove iz člana 1.3.

1.5. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se naročito obavezuju da:

 • će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima korišćenja;
 • neće zloupotrebiti sadržaj na Internet  stranici KartLand Shop-a;
 • neće davati lažne podatke o svom identitetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;
 • će pružati samo tačne i istinite informacije;
 • neće otkrivati informacije ili dokumenta do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane KartLand Shop-a;
 • neće kopirati, menjati ili javno prikazivati bilo koji sadržaj koji se nalazi na KartLand Shop-u, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja KartLand Shop-a;
 • neće ometati ili pokušati da ometaju pravilan rad KartLand Shop-a ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na ili sa Internet stranice KartLand Shop-a.

 

 1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

2.1. Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine na kompletnom sadržaju postavljenom od strane KartLand Shop-a, kao i izgledu i dizajnu koji se prikazuje pripadaju isključivo KartLand Shop-u.

2.2.KartLand Shop ima pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje prava iz stava 2.1. ovih Uslova korišćenja.

 

 1. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

3.1. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se obavezuju da sve aktivnosti na KartLand Shop-u preduzimaju u skladu sa važećim propisima Republike Srbije,  dobrim  poslovnim običajima,  pravilima  morala,  poslovnom  etikom  i načelom savesnosti i poštenja.

 

 1. 4. USLOVI KUPOVINE

4.1. KartLand shop je ovlašćen da prodaje proizvode koji se nude na ovom sajtu i možemo da prekinemo prodaju bilo kog proizvoda u bilo kom trenutuku bez prethodne najave. KartLand shop nastoji da svi opisi, cene i raspoloživost proizvoda budu tačni, ali ne isključuju mogućnost grešaka.Cene proizvoda koji se pojavljuju na našem web sajtu su sa PDV-om ali ne isključuju troškove transporta. 4.2.Sve porudžbine proizvoda su podložne raspoloživosti. U tom smislu, ako postoje poteškoće u vezi s nabavkom proizvoda ili ako na zalihama nema više artikala, zadržavamo pravo da vam pružimo informacije o zamenskim proizvodima jednakog ili boljeg kvaliteta i vrednosti proizvoda koje naručujete. Ako ne želite naručite zamenske proizvode, nadoknadićemo vam iznos koji ste eventualno platili.

 

 1. PORUČIVANJE

5.1. Poručivanje robe se može vršiti u bilo koje vreme u toku dana, 7 dana u nedelji.

5.2. U slučaju nepredviđenih okolnosti KartLand Ada Huja doo ne može garantovati da će isporučiti svaki proizvod poručen preko sajta www.kartlandshop.rs. U slučaju takvih okolnosti Kupac će biti obavešten.

5.3. Željeni artikl možete pronaći putem pretraživača u gornjem zaglavlju sajta ili pretragom kategorija i podkategorija proizvoda. Klikom na polje ”dodaj u korpu” započinjete proces kupovine. U korpu možete dodati više proizvoda ili iz nje izbaciti proizvode koje ne želite. Proizvode koje ste odabrali a nalaze se u Vašoj korpi možete naručiti jednostavnim klikom na ”Naruči izabrane proizvode” ili možete nastaviti klikom na ” Naruči još proizvoda”. Nakon logovanja/ i unosa podataka izabere način plaćanja i kliknite ” Nastavi” nakon čega klikom na ” Poruči” završavate proces naručivanja.

Kao potvrda Vaše porudžbine na e mail adresu koju ste stići će poruka sa predračunom i detaljnim informacijama o porudžbini.

Prilikom naručivanja proizvode na ovom veb-sajtu, saglasni ste da ćete:

 • Koristiti ovaj veb-sajt samo za upite i pravno valjane porudžbine;
 • Nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. Ukoliko razumno procenimo da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavestimo nadležne organe.
 • Adresa e-pošte, poštanska adresa i/ili druge informacije za kontakt koje navodite su istinite i tačne.

Takođe ste saglasni da možemo da koristimo te podatke da sa vama stupimo u kontakt po pitanju vaše porudžbine ako je to potrebno.

Ako nam ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete biti u mogućnosti da kreirate porudžbinu.

5.4.Tek nakon slanja Ponude od strane KartLand Shop-a, а nakon realizacije svih koraka koji prethode Ponudi i nakon Prihvata ponude od strane korisnika, Korisnik usluge  stupa u ugovorni odnos sa KartLand Shop-a, koji se tiče njegove obaveze da plati Cenu, dok KartLand Shop nastaje  obaveza  da  isporuči  odabrane Vaučere/Proizvode.

 

 1. NAČIN PLAĆANJA

 

6.1. Nakon obavljene porudžbine na Vaš e mail stići će predračun sa ukupnom cenom proizvoda.

6.2. Plaćanje možete izvršiti na tri načina:

 • Plaćanje po obavljenoj isporuci- pouzećem, kupac plaća u gotovini kuriru
 • Plaćanjem debitnom ili kreditnom karticom na sajtu ( Visa, MasterCard, Maestro…)
 • Direktnom uplatom na tekući račun KartLand Ada Huja doo

 

 

 6.3. Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MaterCard koje podržavaju plaćanje preko interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure DOO i UniCredit Bankom i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

akon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.
Takođe nedostaju izjave  Primenjeni standardi i procesi u zaštiti podataka prilikom plaćanja karticama:

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 1. DOSTAVA

7.1.Dostava se vrši radnim danima putem kurirske službe.

Svaki pokušaj dostave se obavlja 2 puta. U slučaju da se prilikom prve isporuke primalac pošiljke ne nalazi na adresi, kurir će na adresi primaoca ili putem sms poruke ostaviti izveštaj o prispeću pošiljke, Na samom izveštaju se nalazi kontakt telefon koji služi za dogovor o sledećpj isporuci o dogovorenom terminu. Preporuka je da po prijemu otvorite paket i utvrdite da li je došlo do eventualnih oštećenja kako bi iste prijavili kuriru i napravili zapisnik.

Isporuka se ne vrši subotom, nedeljom kao i za vreme verskih i državnih praznika.*

Cena isporuke Proizvoda koju plaća Korisnik usluge određena је cenovnikom kurirske službe.
*Ova napomena o dostavi je od naše partnerske (ako imamo jednu da navedemo) kurirske službe, preko koje se vrši dostava naših proizvoda.

7.2.Ukoliko ste poručili proizvod putem našeg sajta, pored mogućnosti dostave na kućnu adresu, vašu porudžbinu možete preuzeti i lično na adresi Put za Ada Huju bb, Beograd.

.

 1. REKLAMACIJA ROBE

8.1. Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini. Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.
Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.Potrebno je da pošaljite zahtev na mejl prodaja@kartland.rs.

Obavezno navedite sledeće podatke:

 • ime i prezime
 • e-mail adresu
 • broj porudžbine
 • poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije

8.2. Artikle namenjene za povrat  potrebno je adekvatno spakovati kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Obavezno priložiti račun i broj porudžbine koji ste dobili putem mejla prilikom potvrde porudžbine. Bez navedene dokumentacije na žalost, nismo u mogućnosti da zamenimo robu.

KartLand Shop, je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada kupac primi odgovor KartLand Shop-a, na izjavljenu reklamaciju i počinje da teče iznova kada KartLand Shop primi izjašnjenje kupca. Kupac je dužan da se izjasni na naš odgovor najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema odgovora. Ukoliko se kupac u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom KartLand Shop-a.

8.3. Ukoliko  iz objektivnih razloga KartLand Shop nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nakon što se oštećena roba vrati kod nas i izvrši provera opravdanosti reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca..

8.4. Izjava o povraćaju sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju da nismo u mogućnosti da pozitivno rešenu reklamaciju zamenimo adekvatnim proizvodom, KartLand Shop se obavezuje da izvrši povrat sredstava Kupcu.

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti,  KartLand Shop je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice.
Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.

 

 1. ODUSTAJANJE OD UGOVORA

9.1.   U slučaju prodaje na daljinu ustanovljava se pravo kupca po Zakonu o zaštiti potrošača, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata KartLand Shop-u. U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

9.2. Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. KartLand Shop  je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

 

 1. POSEBNA PRAVILA U VEZI SA VAUČEROM

 

10.1 Kupljeni Vaučer se može iskoristiti za usluge koje nudi KartLand Ada Huja doo Beograd- vožnja na karting stazi koja se nalazi na adresi Put za Ada Huju bb, Beograd.

Vaučer  ima svoj jedinstveni identifikacioni kod.

Vaučer ima svoj rok važenja i važi do datuma označenog na istom. Ukoliko Korisnik usluge, ili lice na koje Vaučer glasi (dalje: “Korisnik vaučera”), ne

 

iskoristi Vaučer za uslugu Partnera u datom vremenskom periodu, KartLand Ada nije dužna da Korisniku vaučera vrati novac.

Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje Vaučera.

10.2.  Plaćanje  za kupovinu vaučera vrši  se online putem u skladu sa tačkom 6.3. ovih Uslova korišćenja. Visina uplate za kupovinu vaučera zavisi od ponude na KartLand Shopu. U slučaju da Korisniku na vaučeru  preostane iznos koji nije dovoljan da iskoristi za vožnju na karting stazi, Korisnik može da doplati lično u sedištu KartLand Ada Huje doo Beogradu, preostali željeni iznos u zavisnosti od usluga koje želi korisiti i Cenovnika KartLand Ada Huje.

 

 

 1. ŽALBE I REŠAVANJE SPORA
  11.1
  . Ako imate pritužbu u vezi sa nekim od naših proizvoda ili usluga, možete nas o tome obavestiti tako što ćete nas pozvati na broj telefona 064 821 5555 ili nas kontaktirati putem e maila.

11.2.Na osnovu člana 12. Stav 1. Tačka 9) Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.glasnik RS”, br. 88/2021 – u daljem tekstu: Zakon)  KartLand Shop obaveštava korisnike o mogućnosti vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Postupak vansudskog rešavanja potrošačkih sporova može da pokrene Potrošač, pred nadležnim telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, u slučaju kada trgovac odbije reklamaciju ili prigovor potrošača.
Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred nadležnim telom.

Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova vodi nadležno Ministarstvo, a dostupna je na sledećem linku: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/33309/ha12.pdf.

12. IZJAVA O KONVERZIJI

„Izjava o konverzijama – Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vase platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.“

„Please note that all payments will be effected in the Serbian currency – dinar (RSD). If the payment is done using foreign issuers payment cards, total amount of transaction will be converted into bank settlement currency, according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. Once when transaction is settled the already converted amount will be converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
X